May 31, 2010

کاش می دانستی بستر چشمان تو تنها جاییست که من می خواهم در آن غوطه ور شوم ...

Posted by Saghariii at 3:07 PM

May 8, 2010

تو خوابیدی در تخت من ... و تختم آغشته به بوی عطر تو شد ...
حالا تو نیستی ... و من هر شب و هر روز .... گویی در آغوش تو می خوابم ....

Posted by Saghariii at 12:03 PM

May 5, 2010

یه نفس عمیق .... یه آه بلند ... و یه دنیا دلتنگی ....

Posted by Saghariii at 8:41 AM

May 4, 2010

همیشه و همیشه دلمان خوش می ماند که شاید فردا ... روز دیگری باشد ....

Posted by Saghariii at 12:58 PM