June 26, 2010

چند روزیست که من اینجا و تو آنجایی ... این روزهای بی تو دیگر روز من نیست ... دیگر مهم ترین روز من نیست ... من اینجا تنها یک گوشه نشسته ام ... و با خاطرات با تو بودن لبخند و اشکم با هم درگیر می شوند ....

Posted by Saghariii at 11:45 AM

June 22, 2010

یکی از رکن های بزرگ ازدواج در تختخواب این است که از حداقل فضا حداکثر استفاده را بکنی

Posted by Saghariii at 6:17 PM

June 21, 2010

بی تو اما ....
به چه حالی ....

بــــــــــاز

من از آن کوچه گذشتم ....

Posted by Saghariii at 9:41 PM

June 11, 2010

واقعا دنیای عجیبی شده ، جوونا ادعاشونه پیشرفته شدن ... ولی آخه تو چی ؟ تو پیچوندن همدیگه ؟ تو خیانت کردن بهم دیگه ؟ تو فروختن هم دیگه ؟ این خریت نه پیشرفته شدن ...

Posted by Saghariii at 3:06 PM

June 5, 2010

چه دلمان بخواهد ، چه دلمان نخواهد ، خدا یک وقتهایی دلش نمی خواهد ما چیزی که دلمان می خواهد را داشته باشیم ...

Posted by Saghariii at 12:03 AM