December 5, 2010

پچ پچ های تو ... در گوشم می رقصند ... و من دلتنگ تر از همیشه ... آرام ... گوش می دهم ...

Posted by Saghariii at 1:49 AM

December 4, 2010

یکی می خونه : زندگی چیست خون دل خوردن ، زیر دیوار آرزو مردن
یکی می خونه : زندگی چیست عشق و دلداری وقتی با یاری پس چی کم داری ؟

من که نفهمیدم زندگی چی هست آخر ؟؟؟!!!

Posted by Saghariii at 1:55 PM

December 3, 2010

یه رَدِپا از یه احساس خوب ... همیشه می تونه یه لبخند رو لَبِت بیاره ...

Posted by Saghariii at 1:20 AM

December 2, 2010

آدمها شبيه آفتاب پرست شده اند ... هر روز یک رنگی دارند ... آدمها رنگارنگ شده اند ....

Posted by Saghariii at 12:46 AM

December 1, 2010

بین در و دیواره های خانه ... خاطره هایمان خوابیده اَند ... دلم نمی آید حتی قابی به دیوار بکوبَم ... نکند خاطِره ، خاطراتمان مُکَدَر شود ...

Posted by Saghariii at 1:20 PM