February 25, 2011

اَمان از دلتنگی که گاهی هر چه هم سعی کنی به روی خودت نیاوری باز هم اَمانَت را می بُرَد و یه بُغض گنده در گلویت از خودش به جا می گذارد ...

Posted by Saghariii at 3:14 PM

February 14, 2011

دَردَم غریبی بود و بَس ، مَرحَم فقط یک هم نَفَس ، مَرحَم فقط خاک من است ، خاک من ایران هست و بَس

| زیبا شیرازی |

Posted by Saghariii at 8:29 AM

February 11, 2011

اصلا بیا ... این روزها و شادی ها مال تو ... این شب ها و دلتنگی ها مال من ... من با دلتنگی دلم خوش است ... حداقل می دانم وفایَش بیشتر است ...

Posted by Saghariii at 11:17 AM

February 10, 2011

آدمهای صبور بدتَرَند ... صبرشان که تمام شود دیگر کسی جلو دارشان نیست ...

Posted by Saghariii at 8:44 AM

February 6, 2011

دهانم پُر از حرف است ...
پُر از حرفهای پر درد است ...
نگاهم آه تنهاییست ...
صدایم فریاد خاموشیست ...
نفس های عمیقَم ... مدتیست ... جایشان پیشِ من خالیست ...

Posted by Saghariii at 4:28 AM

February 2, 2011

گاهی
سعی می کنی
نفس عمیق بکشی
اما
این دلتنگی نمی گذارد
گاهی هر متنی که می بینی
تو را یاد دلتنگی اَت می اندازد
گاهی هر نگاهی تو راه یاد دلتنگی اَت می اندازد
گاهی حتی می خندی
خنده هایت هم تو را یاد دلتنگی اَت می اندازند
خنده اَت گریه می شود
اَشکَت آه می شود
دلت تنگ تر می شود
نفس کشیدن سخت تر می شود
بُغضَت بزرگ تر می شود
نمی توانی آن را بیرون دهی
و این بُغض هی بزرگتر و بزرگتر می شود

Posted by Saghariii at 2:26 PM