December 18, 2011

گاهی آدم دوست دارد بخندد، دوست دارد چند لحظه ای، چند ساعتی، فراموش کند، هر چه دلتنگی دارد، و برای خودش بخواند و بخندد، گاهی آدم دوست دارد، خودش را به آن راه بزند، انگار که نه انگار، هی بخندد، انگار اگر لحظه ای نخندد، دنیا نمی چرخد ...

Posted by Saghariii at 6:05 PM

December 12, 2011

آدم گاهی دوست دارد بال در بیاورد

نه برای پریدن، نه
برای اینکه آن را جمع کند دورش
سرش را ببرد زیرش

که صدایی نشنود
کسی را نبیند
خودش باشد
و

خودش

Posted by Saghariii at 11:06 AM

December 11, 2011

مگر نمی شود آدم دلتنگ سیب بخورد ؟
مگر نمی شود آدم گوشه ای بنشیند، سیب گاز بزند و اشک بریزد ...

Posted by Saghariii at 9:41 AM

December 10, 2011

در پارک قدم می زدم
پیر مرد و پیر زنی دیدم
کنار هم نشسته بودند و دست هم را در دست گرفته بودند

من هم نشستم کمی آن طرف تر
نگاهشان کردم

نمی دانم چرا
ولی حس خوب داشتند
عطر خوب داشتند
نوای خوب داشتند

بعضی آدمها
چه از دور
چه از نزدیک

دلچسبند ...

Posted by Saghariii at 5:42 AM

December 8, 2011

و من در گستره این دنیا
میان خواستن ها و نخواستن ها
میان باید ها و نباید ها
میان دوست ها و دشمن ها

فکر می کنم
به باید هایم
به نباید هایم
به چراهایم

غافل از آنکه
این دنیا
برای خودش می خواهد

و من هیچ نقشی
ندارم

Posted by Saghariii at 2:09 PM

December 6, 2011

من اینجا
خیالم کمی دورتر
دلم اندازه یک دریا
حواسم میان خیابان های شیراز
دل تنگی ام به اندازه همه آدم های عزیز زندگی اَم

Posted by Saghariii at 11:19 AM

December 5, 2011

بعضی از آدمها پر از مفهوم بودنند
پر از حس های خوبند
پر از حرفهای نگفته اند
چه هستند، هستند
و چه نیستند، هستند
یادشان
خاطرشان
حس های خوبشان

آدمها
بعضی هایشان
سکوتشان هم پر از حرف هست
پر از مرحم به هر زخم است

Posted by Saghariii at 5:08 AM

December 3, 2011

آهای شما

زندگی
زندگیست
زندگی هر کسی
رنگ خودش را دارد
زندگی هر کسی
درد خودش را دارد
خوشی خودش را دارد
غم خودش را دارد

بجای سرک کشیدن به زندگی همدیگه
همین خود شما
به زندگی خودتان بچسبید
تا
ناغافل کسی دیگر
مثل خود شما
آن را
از چنگتان در نیاورد

Posted by Saghariii at 9:11 AM

December 1, 2011

بعضی حرفها جواب ندارد

بعضی نگاه ها هم همینطور
بعضی حرفها را فقط باید شنید
شنید و لمس کرد
حس کرد
بعضی نگاه ها را فقط باید دید
دید و لذت برد

بعضی حرف ها را هم اصلا نباید شنید
انگار که از اول زده نشده
بعضی نگاه ها را هم اصلا نباید دید
انگار اصلا این نگاه وجود نداشته

Posted by Saghariii at 9:39 AM