January 28, 2013

همین که من اینجا باشم تو هم باشی٬ صدای نفس هایت٬ صدای خنده هایت٬ صدای ضربان قلبت٬ صدای بودنت باشد ... دنیا می شود بهترین

Posted by Saghariii at 2:25 PM

January 26, 2013

آدمهایی که دورند ولی بهت نزدیکند٬ آدمهایی که نزدیکند ولی ازت دورند ... دو ... ر ... ند ...

Posted by Saghariii at 10:02 AM

January 24, 2013

بغض یک نفس است که گاهی دوست ندارد بالا بیاید٬ همانجا می ماند٬ می نشیند و هی بزرگ و بزرگ تر می شود

Posted by Saghariii at 10:58 AM

January 21, 2013

داف ناشتا٬ به دافی میگن که وقتی صبح زود هنوز چشم و چار شما باز نشده و شاید کمی کج و کوله هم هستید٬ خیلی شیک با موهای درست کرده و آرایش به قاعده و کفش پاشنه بلند و لباس قشنگ و بسیار تر و تمیز میاد میشینه جلوتون و باعث میشه شما چشماتون باز شه

Posted by Saghariii at 6:54 AM

January 20, 2013

قضاوت ... کاش ما آدمها می تونستیم زود قضاوت نکنیم ...

Posted by Saghariii at 9:59 AM

January 17, 2013

دنیا هم لبخند می زند وقتی خنده هایت را ببیند ...

Posted by Saghariii at 3:29 PM

January 16, 2013

تمام بودنش صرف گذشته و آینده شد٬ داشت ذره ذره آب می شد بی آنکه بداند همه بودنش در حالش هست ...

Posted by Saghariii at 4:28 PM

January 8, 2013

من و احسان و ماشين و جاده و يه آسمون پُرستاره ... از اين بهترم ميشه؟!

Posted by Saghariii at 8:23 AM

January 3, 2013

یه آدمهایی تو زندگیت میان که فکر می کنی وقتی نبودن چطوری بدونشون داشتی زندگی می کردی٬ هم دوستت میشن٬ هم زندگیت میشن٬ هم همدمت میشن٬ هم رفیقت میشن٬ هم شریک زندگیت ...


پ.ن : احسان :X

Posted by Saghariii at 1:39 PM