May 29, 2013

دستت را که یواشکی می گیرد ...

Posted by Saghariii at 12:10 PM

May 24, 2013

بابا جونم روزت مبارک باشه بهترین :*

Posted by Saghariii at 1:11 PM

May 11, 2013

همیشه باید یک جای کار بلنگد٬ انگار که نمی شود همه با هم٬ ما شوند.
انگار که بالاخره باید همیشه جای یک یا چند نفر خالی باشد ...

Posted by Saghariii at 8:10 PM