December 30, 2013

بعضي از آدمها هيچ وقت تكراري نمي شوند.
هميشه و هميشه دوست داشتني هستند.
هميشه از ديدنشان لذت مي بريد.
هميشه حس خوب به شما منتقل مي كنند.
حتي وقتي ناراحت هستند باز هم سعيشان را مي كنند.
اين آدمها را بايد ديد، بايد خواند، بايد با آنها نفس كشيد.
اين آدمها هر چند كم، هنوز هستند و قابل لمس.

پ.ن : احسانم ❤️

Posted by Saghariii at 8:28 AM

December 19, 2013

يه وقتايي هم هست كه نه خوبي، نه بد. هيچ حسي نيس... انگار از اول هم هيچ حسي وجود نداشته.

Posted by Saghariii at 3:16 PM

December 15, 2013

تو نیستی و این خانه چیزی جز یک چهار دیواری بی احساس نیست ...

Posted by Saghariii at 10:37 AM

December 12, 2013

بعضي وقت ها در زندگي آدم ها يك اتفاقاتي مي افتد كه خودشان هم نمي دانند چيست. مثلا يك روز خوب از خواب بيدار مي شوند و مي بينند آن روز را دوست ندارند، حوصله براي انجام دادن هيچ كدام از كارهايي كه دوست دارند هم، ندارند. دست و دلشان به هيچ كاري نمي رود. دلشان هيچ چيزي را نمي خواهد. فكر مي كنند زود گذر است و فردا مي رود. ولي فردا مي بينند، نه، اين حس همچنان وجود دارد. روز زيباييست، دلشان مي خواهد بيرون بروند، لذت ببرند ولي اين حس گريبانشان را گرفته و نمي گذارد. ساعت ها مي نشينند و به يك نقطه خيره مي شوند. اينقدر در افكارشان فرو مي روند كه ساعت از دستشان در مي رود. اگر در همان چند روز اول بتوانند اين حس را از خودشان جدا كنند كه شانس آورده اند. ولي اگر يك هفته اي بگذرد و اين حس همچنان با آنها همراه باشد ديگر به اين راحتي ها نيست. اين حس هي بزرگ و بزرگ تر مي شود. و آنها كم كم روزهاي قبل از اين حس را فراموش مي كنند ...

Posted by Saghariii at 11:39 AM