June 30, 2014

آرام جان تويي.
تو نيستي،
در من غوغايي به پاست.

Posted by Saghariii at 10:27 AM

June 29, 2014

دلتنگي را بايد به باد سپرد
تا شايد كمي دل آرام گيرد

Posted by Saghariii at 9:23 AM

June 26, 2014

بیا و کمی بمان
بیا اینجا بنشین و گوش کن
به آواز پرندگان
به چهچه ی باد
به رقص ابر ها
بیا و چشمانت را ببند
فقط کمی بمان
کمی بخند
کمی فراموش کن
کمی لذت ببر

Posted by Saghariii at 7:03 AM

June 23, 2014

دلتنگتم.
دوست دارم برایت بگویم٬
بگویم که دلتنگیت توان نفس کشیدن را هم از من می گیرد.
اما چه بگویم ؟
از شب هایی که بی تو صبح می شود ؟
از روزهایی که بی تو شب می شود ؟
از لحظه هایی که خنده ی تو را ندارد ؟
از خانه ای که جای خالی تو را فریاد می زند ؟
از ثانیه هایی که بی تو ساعت ها می شود ؟

فقط خدا می داند که چقدر دلتنگم.

Posted by Saghariii at 6:56 AM

June 22, 2014

گاهی وقت ها باید ناپدید شد
میان همهمه ی دنیا
میان درگیری های زندگی
باید آخر جاده را نگاه کرد و رفت
رفت و ناپدید شد

Posted by Saghariii at 6:11 AM

June 19, 2014

تو
همه ی دنیایی
وقتی تو نیستی
دیگر دنیایی نیست.

Posted by Saghariii at 8:55 AM

June 9, 2014

دلتنگی یعنی شب ها فكر كردن به خنده ات و لبخند زدن و مست شدن و با فکرت خواب رفتن.

Posted by Saghariii at 9:02 AM