August 25, 2014

يك چيزهايي يك دفعه تمام مي شود.
مثل صبر آدمها ...

Posted by Saghariii at 5:54 PM

August 11, 2014

آدم ها می میرند.
بعضی فحش می دهند.
بعضی جک می گویند.
بعضی لعنت می فرستند.
بعضی هیچ کاری نمی کنند.
و در این میان فقط

آدم های دیگری می میرند.

Posted by Saghariii at 12:19 PM

August 10, 2014

اینجا همه ثابت شده اند.
اینجا همه دلسوزند.
کسی نیست این حوالی که کاری کند.
اینجا همه شعار خیلی خوب می دهند.
زخم خیلی خوب می زنند.
هر کسی اینجا منطق خودش را دارد.
کلا منطق برای هر کسی یعنی حرفی که خودش با آن موافق است.
اینجا کسی کاری نمی کند.
آدم ها می میرند در جنگ
بعضی ها اشک می ریزند.
آدم ها می میرند از درد
بعضی ها اشک می ریزند.
آدم ها در سقوط هواپیما می میرند
بعضی ها اشک می ریزند.
بعضی ها فحش می دهند.
بعضی ها مزخرف می گویند.
بعضی ها چیزی نمی گویند.
تا اتفاق بعدی میفتد همه ی قبلی ها یادمان می رود.
و این وسط فقط

آدم ها هستند که بی گناه٬ بی دلیل می میرند.

Posted by Saghariii at 12:46 PM