June 16, 2016

زندگی به آرامی به شما نشان می دهد که بعضی آدمها به درد شما نمی خورند٬ مهم نیست چقدر آنها را دوست دارید یا برای بودن در کنار آنها تلاش می کنید٬ بعضی آدمها به درد یکدیگر نمی خورند.
زندگی به آرامی به شما نشان می دهد که آدمهایی در اطراف شما وجود دارند که هر چقدر به آنها محبت کنید٬ آنها از شما دورتر می شوند.
زندگی به آرامی به شما نشان می دهد که دوستی ها همیشه هم خوب نیست٬ دوست هایی در زندگی شما قرار می گیرند که به راحتی به شما پشت می کنند و می روند.
زندگی به آرامی به شما نشان می دهد که هر کسی با شما در ارتباط است لزوما خیر شما را نمی خواهد.
زندگی به آرامی به شما نشان می دهد که هر کسی رو در روی شما به شما بخنند و از شما تعریف کنید٬ پشت سرتان هم به همین صورت نخواهد بود.
زندگی به آرامی به شما نشان می دهد که آدمها از آنچه شما فکر می کنید از شما دورتر هستند.

*زندگی گاهی با درد٬ گاهی به آرامی٬ گاهی با لگد به شما خیلی چیز ها را نشان می دهد.

Posted by Saghariii at 3:32 PM